แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ช่องทางการร้องเรียนของท่าน

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน


ข้อมูลพยานหลักฐานอ้างอิง ประกอบเรื่องที่ร้องเรียน (ถ้ามี)


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้อง